برچسب: نمودار توالی

رشته مهندسی فناوری اینترنت اشیاء

تصویب رشته مهندسی فناوری اینترنت اشیاء در دانشگاه علمی کاربردی

اخبار فناوری / با تصویب شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی علمی کاربردی برای نخستین بار دوره مهندسی فناوری اینترنت اشیاء با نگاه به مشاغل نوظهور در دانشگاه جامع علمی کاربردی دایر …

۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ 0 دیدگاه