برچسب: فناوری‌ اینترنت اشیاء

امنیت اماکن با اینترنت اشیاء

امنیت اماکن با اینترنت اشیاء

اخبار اینترنت / پایش امنیت اماکن با سامانه مبتنی بر اینترنت اشیاءیکی از شرکت های دانش بنیان به منظور ارتقاء امنیت اماکن مختلف، سامانه امنیتی مبتنی بر اینترنت اشیاء را به بازار …