ارزش گوشی در میدان

یکی از هیاهو هایی که تمامی کشورها به جهت شیوع ویروس کرونا با آن جلوه گر هستند مشکلات اقتصادی می باشد. تو این پرگیر به…