پاورپوینت تدریس درس هفتم فارسی هشتم - تحقیق مقاله پروژه
پاورپوینت تدریس درس هفتم فارسی هشتم
پاورپوینت تدریس درس هفتم فارسی هشتم

پاورپوینت تدریس درس هفتم فارسی هشتم

 مشهورترين شاعر پارسي گوي سده نهم هجري است. عبدالرحمان در ۸۱۷ ه.ق در خرجرد جام تولد يافت. مدتي دشتي تخلص مي کرد و سپس به مناسبت مولد خود و به سبب ارادتي که به شيخ جام داشت تخلص جامي را برگزيد. در هرات و سمرقند علوم رسمي را تحصيل کرده است. جامي در هرات در ۸۹۸ ه.ق وفات يافت جامي آثار متعد و منثور و منظوم دارد....

پاورپوینت تدریس درس هفتم فارسی هشتم

 

مشهورترين شاعر پارسي گوي سده نهم هجري است. عبدالرحمان در ۸۱۷ ه.ق در خرجرد جام تولد يافت. مدتي دشتي تخلص مي کرد و سپس به مناسبت مولد خود و به سبب ارادتي که به شيخ جام داشت تخلص جامي را برگزيد. در هرات و سمرقند علوم رسمي را تحصيل کرده است. جامي در هرات در ۸۹۸ ه.ق وفات يافت
جامي آثار متعد و منثور و منظوم دارد. تاثير افکار و اشعارش در هندوستان و ماواءالنهر و در ادبيات و افکار مردم سرزمين عثماني بسيار بود. ديوانش مشتمل بر قصايد؛ مثنويات؛ غزليات؛ مقطعات و رباعيات است

اثر منظوم ديگر وي ( هفت‌ اورنگ ) ‌به‌ تقليد از خمسه‌ نظامي‌ شامل‌ : سلسله‌ الذهب‌  ، سلامان‌ و ابسال‌ ، تحفه‌ الاحرار، سبحه‌ الاحرار، يوسف‌ و زليخا، مجنون و لیلی  خرد نامه‌اسكندري

از آثار منثورش اشعه اللمعات؛ بهارستان؛ نفحات الانس؛ شواهد النبوي؛ لوايح و لوامع

 

این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 31  صفحه تنظیم و قابل ویرایش است.

 قیمت: 6,500 تومان

پس از پرداخت لینک دانلود محصول در اختیار شما قرار میگیرد و میتوانید آن دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال می شود.

سایر محصولات :

پودمان حقوق خانواده درس آماده سازی فرزندان برای آینده(کارآفرین)


ایجاد یکپارچگی سازمانی


اصول و فنون مذاکره


پودمان تغذیه و سلامت خانواده، درس آشنایی با انواع بیماریها


پاورپوینت آسیب شناسی برنامه های توسعه ایران و ارائه راهبردهای محوری مقیاس های مختلف زمان


پاورپوینت درس چهاردهم فارسی نهم


پاورپوینت درس دهم جامعه شناسی (1) پایه دهم


پاورپوینت درس دهم تاریخ (1) ایران و جهان باستان


پاورپوینت درس چهاردهم پیام های آسمانی هفتم


پاورپوینت درس یازدهم جامعه شناسی (1) پایه دهم


پاورپوینت درس سیزدهم پیام های آسمانی هفتم


پاورپوینت درس یازدهم جامعه شناسی (1) پایه دهم


پاورپوینت درس چهاردهم فارسی هشتم


پاورپوینت پودمان معماری و سازه(ماکت سازی) کار و فناوری هشتم


پاورپوینت پودمان شهروند الکترونیکی 2 کار و فناوری هشتم


پاورپوینت درس چهاردهم فارسی نهم


پاورپوینت پودمان کار با چوب کار و فنآوری هفتمکلمات کلیدی :تحفهzwnj الاحرار سبحهzwnj ابسالzwnj تحفهzwnj الاحرار الاحرار سبحهzwnj الاحرار سبحهzwnj الاحرار يوسفzwnj خرد نامهzwnj اسكندرياز الذهبzwnj nbsp سلامانzwnj سلسلهzwnj الذهبzwnj nbsp zwnj بهzwnj تقليد خمسهzwnj نظاميzwnj شاملzwnj nbsp سلامانzwnj الذهبzwnj nbsp سلسلهzwnj الذهبzwnj شاملzwnj سلسلهzwnj ابسالzwnj تحفهzwnj تحفهzwnj الاحرار زليخا مجنون الاحرار يوسفzwnj سبحهzwnj الاحرار الاحرار افکار منظوم پاورپوینت پاورپوینت تدریس درس هفتم فارسی هشتمتحفهzwnj الاحرار سبحهzwnj ابسالzwnj تحفهzwnj الاحرار الاحرار سبحهzwnj الاحرار سبحهzwnj الاحرار يوسفzwnj خرد نامهzwnj اسكندرياز الذهبzwnj nbsp سلامانzwnj سلسلهzwnj الذهبzwnj nbsp zwnj بهzwnj تقليد خمسهzwnj نظاميzwnj شاملzwnj nbsp سلامانzwnj الذهبzwnj nbsp سلسلهzwnj الذهبzwnj شاملzwnj سلسلهzwnj ابسالzwnj تحفهzwnj تحفهzwnj الاحرار زليخا مجنون الاحرار يوسفzwnj سبحهzwnj الاحرار الاحرار افکار منظوم پاورپوینت