عکس روز | تیک مو درون بمبئی

نصیب و قسمت ملی هند  ۵۹ اپلیکیشن چینی تلفن هوشمند از یکسره تیک تاک، هلو و وی چت را ممنوع اخبار کرده است. این غرض در میانه منازعه درون جریان میان هند و چین تو منطقه هیمالیای شرقی اعلام می شود.

 Divyakant Solanki/EPA